Podmienky a pravidlá súťaže neprofesionálnych filmov Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2017

1. Za neprofesionálny film sa považuje každé hrané, dokumentárne alebo umelecké filmové (audiovizuálne) dielo, vytvorené pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné a propagačné účely. Film môže byť prezentovaný súčasne na inom festivale.

2. Dielo musí byť zamerané na dokumentárnu alebo športovú činnosť, faunu, flóru alebo život ľudí v iných krajinách. Obsah diela musí byť situovaný do outdoorového prostredia.

3. Do súťaže môže jeden autor poslať maximálne dve diela. Dĺžka prihláseného filmu nesmie presiahnuť 30 minút (v prípade prekročenia limitu má porota právo udeliť filmu výnimku, ak dielo zodpovedá umeleckým a technickým kritériám a prekročenie má svoje opodstatnenie). Minimálna dĺžka nie je stanovená.

4. Dátum spracovania filmu nerozhoduje. Do súťaže sa môžu zapojiť i staršie diela, ktoré neboli doteraz prezentované na našom festivale.

5. Prihlásené filmy musia byť nahovorené slovensky alebo česky (alebo musia mať titulky v týchto jazykoch).

6. Uvedené diela musia byť opatrené názvom filmu a záverečnými titulkami, v ktorých je uvedený autor a tvorca filmu.

7. Autor diela zodpovedá za ošetrenie autorských práv týkajúcich sa hudby použitej vo filme.

8. Filmové diela je potrebné zaslať vo formáte HD, FULL HD,mov alebo MP4,(h264), ideálne 1920x1080. Filmy je možné taktiež zavesiť na web a poslať nám link na stiahnutie, prípadne poslať na DVD, či USB kľúči.

9. K filmu prikladá autor kompletne vyplnenú prihlášku - zaslanú e-mailom alebo poštou a ilustračné fotografie k filmu (minimálne 2 ks) – zaslané elektronicky. Filmy bez vyplnenej, alebo zle vyplnenej prihlášky nebudú zaradené do súťaže.

10. Zaslaním filmu do súťaže autor filmu vyjadruje súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže. Zároveň súhlasí s tým, že informácie uvedené na prihláške môžu byť použité pre účely festivalu.

11. Organizátor festivalu si podľa kvality a zodpovedajúcej témy vyhradzuje právo na zaradenie, resp. nezaradenie prihlásených filmov do súťaže.

12. Neprofesionálne filmy sa uchádzajú o cenu poroty a cenu diváka. Proti rozhodnutiu nezávislej poroty zloženej z troch členov sa nemožno odvolať. O najúspešnejšom diváckom filme rozhodnú návštevníci festivalu vyplnením anketových lístkov.

13. Zaslané diela budú vrátené autorom len po dohode s organizátorom.

14. Výsledky budú vyhlásené na záver festivalu, výhercovia budú zverejnení na internetovej stránke podujatia.

15. Každý autor, ktorého film bude zaradený do programu získa voľnú vstupenku na ten blok filmov, v ktorom bude jeho dielo prezentované.

16. Uzávierka súťaže je 15. 9. 2017. Tento dátum je záväzný pre všetky prihlásené diela.

Dôležité termíny:

  • 15. 9. 2017 – termín zaslania filmov a prihlášok do súťaže
  • 9.- 11. 11. 2017 – projekcia vybraných filmov
  • 11. 11. 2017 – vyhlásenie výsledkov súťaže

 

  Kontaktná osoba:

Mária Dutková
tel: +421 903 770 896
e-mail: info@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko